Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.abja.pl

Obowiązuje od 30 listopada 2016 r.

I. Definicje wyrażeń użytych w niniejszym Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. 2016, poz. 1030].

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod domeną www.abja.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

3. Sprzedawca – Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Spółka jawna z siedzibą w Kraczewicach [Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa], zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145191; REGON: 431092793; NIP: 7171550834, adres e-mail: sklep@abja.pl, numer telefonu: 81 820 30 14, Konto bankowe nr: 69 8735 0007 0010 4681 2000 0010.

4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

5. Konsument – pełnoletni Klient o którym mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny [Dz. U. 2016, poz. 380] tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

7. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

8. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

9. Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru, wyrażona w polskiej walucie.

10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

12. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

13. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

15. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Zakładami Meblowymi „ABJA” A. Szlachetka i A. Szlachetka Sp. j. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

16. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Zakłady Meblowe „ABJA” A. Szlachetka i A. Szlachetka Sp. j. za pośrednictwem poczty elektronicznej email, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Zakładów Meblowych „ABJA” A. Szlachetka i A. Szlachetka Sp. j. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

17. Cennik dostaw – znajdujący się pod adresem: www.abja.pl/cennik

18. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem: www.abja.pl/cennik

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary i Usługi, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli na indywidualne zamówienie, przygotowanych pod konkretny wymiar podany przez klienta jak również akcesoriów do mebli w postaci uchwytów oraz sprzętu AGD. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

6. Miejsce dostawy zamówionych produktów musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

8. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://www.abja.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk].

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

   c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

   d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,

   e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami        Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.abja.pl ) po przejściu całej procedury składania zamówienia.

8. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu, co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

IV. Opisy i zdjęcia Towarów

1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Sklepu przez Sprzedawcę, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów. Klient dokonując wypełnienia Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć Towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z rodzaju i ustawień monitora.

3. Ukazane na zdjęciach w Sklepie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład Towarów i nie są wliczone w ich cenę.

V. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

   a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

   b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

   c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

   d. świadczeniu usługi Newsletter.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

   a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

   b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

   c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

   d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: www.abja.pl, dokonać wyboru produktu, jego kolorystyki, wymiarów oraz akcesoriów z oferty Sklepu, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.

2. Wybór zamawianych produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   a. przedmiotu zamówienia,

   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   c. wybranej metody płatności,

   d. wybranego sposobu dostawy,

   e. czasu dostawy, f. danych kontaktowych Klienta,

   g. danych do faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „Potwierdzam zakup”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.

7. Status i szczegóły zamówienia Kupujący może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Moje konto” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres email (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

VII. Dostawa

1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

   a. transport własny Sprzedawcy – wyłącznie dla towarów wielkogabarytowych dostarczanych Klientowi na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego,

   b. za pośrednictwem firmy spedycyjnej – wyłącznie dla towarów mało-gabarytowych np. krzeseł, stolików okolicznościowych na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej,

   c. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej Towar zostanie dostarczony pod wskazany w Zamówieniu adres, bez możliwości wniesienia Towaru przez pracownika firmy spedycyjnej.

4. W przypadku braku możliwości dojazdu pod adres wskazany w Zamówieniu spowodowany np. przepisami ruchu drogowego lub innymi utrudnieniami, dostawca ma prawo odmówić dojazdu pod wskazany przez Klienta adres.

5. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie 50 – 60 Dni roboczych, liczonych od dnia wpłynięcia na konto bankowego Sprzedawcy całej należności za zamówiony Towar.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

VIII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:

   a. płatność on-line - za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy wykorzystaniu usługi szybkich przelewów,

   b. przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy wskazane w pkt I ppkt 3 Regulaminu.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

   a. w przypadku płatności on-line, za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy wykorzystaniu szybkich przelewów, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PayU S.A z siedzibą w Poznaniu,

  b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

4. Umowa sprzedaży wygasa:

   a. w przypadku wyboru formy płatności on-line – za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy wykorzystaniu usług szybkich przelewów, zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,

   b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   a. w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem,

   b. zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat,

   c. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp. j. Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni,

   d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt,

   e. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

   f. do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT,

   g. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu towarów może wynieść nawet 500,00 zł za sztukę.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. świadczeń wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

X. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy tj.: Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp. j. [Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa].

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp. j. Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa lub na adres poczty elektronicznej: sklep@abja.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Gwarancje

1. Sprzedający zapewnia, że dostarczone Towary będą dobrej jakości oraz będą wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Niezależnie od powyższego Sprzedawca udziela niniejszym Kupującemu nieodpłatnej gwarancji jakości [oraz odpowiadającej temu okresowi – rękojmi za wady Sprzedanego przedmiotu umowy] na dostarczone Towary na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru Towaru.

2. Ponadto Sprzedający udziela Kupującemu nieodpłatnej gwarancji jakości na części mechaniczne Towarów, tj. szuflady marki „Hettich” oraz zawiasy marki „Blum” - gwarancja zostaje udzielona na okres 35-ciu lat.

3. Na mocy udzielonej gwarancji jakości Sprzedający zobowiązuje się w terminie wskazanym przez Kupującego do wymiany wadliwych elementów Towarów na nowe wolne od wad bądź do usunięcia ujawnionych wad w Towarach. Wybór roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy do Kupującego.

4. Ze względu na naturalne cechy drzewa oraz fornirów tj. kolor surówki, ułożenie słojów, chłonność bejc, możliwe jest niewielkie odchylenie w wybarwieniu a także w strukturze drzewa pomiędzy poszczególnymi wyrobami, przy czym Sprzedawca zapewnia, że zamówione Towary dla Kupującego zostaną wykonane z tej samej partii drzewa i fornirów.

5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z powodu obecności wilgotności w pomieszczeniu, zarysowań powstałych z przyczyn użytkowania Towarów niezgodnie z przeznaczeniem, a także wad, które powstały w przypadku używania zbyt dużej ilości detergentów do czyszczenia powierzchni Towarów, o ile detergenty te nie były przeznaczone do czyszczenia Towarów.

6. Karta gwarancyjna wydana będzie Zamawiającemu przy dostawie Towarów.

XIII. Polityka Prywatności

1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak: a. utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła, b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, c. tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.

2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

3. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).

4. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie.

5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

6. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.

7. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

9. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu.

10. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie spedycyjnej.

11. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy sprezdaży [PDF]

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl